Obec Kozlovice
 • Obec Kozlovice
 • 739 47  Kozlovice 343
 • IČ: 00296821
 • Č. ú.: 163215866/0300
  facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Vedení obce

Starostu (místostarostu)

volí zastupitelstvo obce, kterému se také za výkon své funkce zodpovídá. Starostu zastupuje místostarosta. Starosta i místostarosta je ze své funkce členem rady obce a zároveň stojí v čele obecního úřadu.

Tofel-web 

 


 

Ing. Miroslav TOFEL
starosta obce

Lumír ČERVENKA


 


 

Lumír ČERVENKA
místostarosta obce

Jsme tu pro Vás a rádi pomůžeme nebo poradíme. Termín schůzky je dobré dohodnout předem telefonicky nebo e-mailem. Pokusíme se Vám přizpůsobit.

Starostovi jsou svěřeny zejména tyto pravomoci:

 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce
 • spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce a rady obce, také podepisuje spolu s ověřovateli zápisy z jednání zastupitelstva obce a zápisy z jednání rady obce
 • může pozastavit výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné (věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce)
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak obce
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 • se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu a stanoví jeho plat
 • za obec plní úkoly zaměstnavatele (zejména uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat)
 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti obce
 • případně plní další úkoly stanovené zvláštním zákonem

Ačkoli jsou veřejností starostovi přiznávány rozsáhlé pravomoci, ve skutečnosti tomu tak zdaleka není. Jeho pravomoci jsou přesně stanovené zákonem a jen v některých případech může rozhodnout samostatně. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony ex tunc (od počátku) neplatné.

Paragrafy bez paragrafů

Současná doba je velmi složitá a člověk se může bez vlastního zavinění, lépe řečeno bez toho, aniž by si byl něčeho vědom, dostat do problémů.
Často dochází k různým nedorozuměním i ve vztahu k nám (obci).
Zcela jednoduchou, laickou formou chceme vysvětlit některé postupy a pravidla ve vztahu obec, obecní úřad versus občan a další postupy, o kterých by každý měl alespoň tušit, že existují. Vyhneme se jakýmkoliv odkazům na čísla zákonů a paragrafů. Odborníci nechť prominou. Čtěte zde: Paragrafy bez paragrafů (70.13 kB)