Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Historie kostela

Kostel svatého Michaela archanděla v Kozlovicích byl postaven v letech 1731-1742 (vysvěcen 4. srpna 1742) v těsné blízkosti stávajícího, z valné části dřevěného kostela, postaveného pravděpodobně okolo roku 1300. Pozůstatkem po původním kostelíku, by mohla být jeho sakristie později přestavěná na márnici a v současnosti kaple Panny Marie Příborské.

**Tučným písmem jsou zvýrazněny kulturní památky

1294   
8. září vstoupily Kozlovice do historie zakládací listinou, ve které je uveden i kostelní lán   pozemku.

1300   
Okolo tohoto roku byl pravděpodobně postaven dřevěný kostel

1439   
Kamenný kříž (od r.1931 v předsíni kostela)

1572   
Zvon sv. Michaela (přelit r. 1855, odevzdán za 1. svět. války)

1584   
Odloučení Kozlovic od frenštátské fary a přifaření k Rychalticím

1644   
Začátek matrik (shořely v květnu 1945 za frontových bojů v Rychalticích)

1664   
Kalich

1680   
2 dřevěné reliéfy: P. Marie Svatokopecké a Nejsvětější trojice

1732   
Začátek stavby nynějšího zděného kostela, erb kardinála Schrattenbacha nad vchodem

1742   
4. srpna vysvěcení kostela biskupem Jakubem A. Lichtenštejnem

1746   
Socha P. Marie Karmelské na úpatí Strážnice

1759   
Zeď kolem kostela, v ní vložen kamenný kříž z r. 1439

1785   
Založení farnosti Kozlovice, zřízení triviální školy

1786   
Počátek vlastních matrik (Kozlovice, Myslík, Lhotka, později také Měrkovice)

1787   
Převezení hlavního oltáře ze zrušeného kapucínského kláštera v Prostějově, dále                      ze zrušených klášterů: kalich z r. 1698, 6 cínových svícnů aj.

1788   
Stavba fary

1817   
Nové varhany

1820   
Postavení kaple na Myslíku

1844   
Postavení kaple ve Lhotce

1847   
Změna trasy hlavní cesty ze západní na východní stranu kostela, obezdění hřbitova                         a přemístění kapličky sv. Floriána do zdi k nové cestě

1859   
Oprava hlavního oltáře, nové boční oltáře, kazatelna, křtitelnice lustr od kozlovických                      havířů

1861   
Nové lavice a boční dveře, zazděn vchod vpravo do presbytáře a zřízen nový vchod do sakristie z venku

1862   
Postaven nový Boží hrob

1863   
Nová křížová cesta, nová kamenná dlažba

1868   
Zábradlí mezi kostelem a cestou (včetně dvou bran), 12 vyřezávaných svícnů v podobě věnců na stěnách kostela

1880   
Zakoupena nová socha sv. Michaela

1881   
Střecha pokryta novým šindelem, hlavní věž zvýšena o 2 m, obě věže pokryty zinkovým plechem

1888   
Instalovány věžní hodiny z odkazu Františka Prašivky č.88

1891   
Rozšíření hřbitova západně od vchodu do kostela

1898   
Posvěcena kaple u nové silnice, do které byl umístěn obraz Krista v Getsenmanské zahradě

1899   
Zakoupena socha P. Marie Lurdské, 12 postříbřených svícnů, provedeno vymalování kostela a nátěr lavic

1900   
Nová monstrance

1904   
Na hlavní oltář umístěny obrazy sv. Cyrila a Metoděje

1907
Nová krytina kostela (tašky místo šindelů), intalace hromosvodů

1910
Postavena zvonice v Měrkovicích

1916
Rekvizice 2 zvonů pro armádu

1921
Zakoupení a instalace dvou nových zvonů

1923
Oprava oltáře, varhan a fary

1928
Zavedení el. proudu z katolického lidového domu, kde jej pro kino vyráběl benzínový agregát

1931
Nová dlažba, dřevěná klekátková mříž před oltářem, nová malba a jiné opravy, přemístění kamenného kříže z r. 1439 ze severní hřbitovní zdi do předsíně kostela

1932
Dláždění okolo kostela, různé opravy

1937
Rozbořena zeď mezi kostelem na severní straně a starým hřbitovem, přemístěn velký kamenný kříž na východní straně kostela od cesty těsně ke zdi kostela

1939
Zavedena elektřina do kostela a fary

1940
Úprava hřbitova (hroby do řad), dokončení dlažby v kostele, obložení stěn v kostele dřevem, zřízení farní charity

1941
Dláždění u kostela, vyrovnání železného zábradlí před kostelem (ustoupeno pro rozšíření cesty)

1942
Malba vnitřku kostela, zdvojení dveří, el. instalace, zlacení součástí oltářů a obrazů, rekvizice 2 zvonů pro armádu

1943
Instalovány nové varhany, železný zvon, připojen vodovod

1944
Prohlášení sv. Barbory za spolupatronku kostela, umístění dvou reliéfů z r.1680 (do té doby uchovávaných v polní kapličce ve Lhotce) do kostela

1945
Zakoupeny nové kalichy a ciborium na památku osvobození, kamenný reliéf sv. Antonína od kozlovického rodáka Petra Ťahana, na hřbitově kamenný pomník umučených v koncentračních táborech v podobě oltáříku rovněž od Petra Ťahana

1946
Socha sv. Jana Boska

1948
Nová dřevěná podlaha v sakristii, různé opravy

1949
Nový zvon, oprava varhan a střechy

1957
Oprava střechy poškozené vichřicí

1960
Malba stěn kostela, obnova oltářů a kazatelny, nová elektroinstalace

1961
Oprava vnějšku kostela (omítka, nátěry), 4 nové ciferníky do věžních hodin (do té doby byly pouze 2)

1966
Nová, dřevěná věčná světla od lidového umělce a farníka Františka Ulčáka č.472

1969
Oslavy uctění ostatků sv. Cyrila a Metodějě na jejich cestě Moravou, nátěr střech věží

1971
Pokrytí střechy kostela měděným plechem, el. vytápění kostela

1972
Nová zpovědnice

1973
Nový dřevěný obětní stůl podle návrhu Lubomíra Šlapety z Místku zhotovili spolu s ambonem, 3 křesly pro celebrující kněze, 2 stoličkami a 3 lavičkami farníci František Ulčák č.472 a Josef Vašek č.49, dubové obklady stěn v presbytáři a lodi, zrušení bočních oltářů

1974
Pokrytí věží měděným plechem, el. instalace na faře, oprava omítky, věží, přípojka el. proudu zvenčí do věže, nová železná okna ve věži

1975
Myslík: el. instalace, omítka, vymalování, septik a kanalizace fary

1976
Nový zvon sv. Jiří od dárce

1977
Automatický elektrický pohon zvonů

1978
Oprava podlahy na faře (kuchyň)

1979
Oprava varhan

1980
Oprava podlahy v sakristii

1981
Oprava lavic v kostele, okapový chodník kolem fary

1982
Lhotka: el. instalace, el. vytápění, omítka, malba, nový zvon od dárce

1983
El. pohon nového zvonu, nátěr hliníkové střechy na faře

1989
Nová barevná okna v kostele

1990
Úprava bývalé márnice na kapli P. Marie Příborské

1991
Nová dlažba v presbytáři, nový obětní stůl a ambon (vše mramor), nový zvon sv. Anežka od dárce (3. zvon do hlavní věže)

1992
Odstranění kazatelny se symbolikou desatera a sousoší Křest Páně

2002
Oprava fasády kostela


Údaje byly z velké části čerpány z publikace Dědina valašských vojvodů Kozlovice, vydané v roce 1994 k 700. výročí založení obce Kozlovice (od str. 253)