Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Zabezpečení požární ochrany při hromadných akcích

031/2023

ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI HROMADNÝCH AKCÍCH

 

 

Subjekt:                          Obec Kozlovice
                                        739 47, Kozlovice 343
IČ:                                    002 96 821

Statutární zástupce:     Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
Datum:                            25. 8. 2023

 

 

Odborná konzultace:
Ing. Magda Kopecká
Palkovice 251, 739 41
magda.kopecka@email.cz
tel. 603 35 62 14
IČ: 046 278 06

 

Zbyněk Kopecký
Palkovice 251
kopecky.zbynek@seznam.cz
tel. 777 233 093
IČ: 068 156 85

 

 

                                                                            Osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany, číslo v katalogu – Š – OZO – 65/2004

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, číslo osvědčení ROVS/5609/PREV/2018

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi, číslo osvědčení ZEKA/771/KOO/2018

Autorizovaná osoba pro Požárně bezpečnostní řešení staveb ČKAIT číslo 1103814

Osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany, číslo v katalogu – Z – OZO – 25/2018

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, číslo osvědčení ROVS/5980/PREV/2019

 

 

OBSAH

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3

ORGANIZÁTOR AKCE 3

AKCE 3

PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI AKCÍCH A ZPŮSOB JEJICH ZABEZPEČENÍ 5

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ AKCE 8

SANKCE 8

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8

PŘÍLOHA č. 1 – PODROBNOSTI O ZŘIZOVÁNÍ A ČINNOSTI PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY 9

PŘÍLOHA č. 2 – VYMEZENÍ AKCÍ, U KTERÝCH MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA ZPRÁVA O STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 12

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Touto směrnicí se stanovují závazné podmínky pro zabezpečení požární ochrany při akcích pořádaných na území obce Kozlovice, kterých se účastní větší počet osob (dále jen „akce“).

 

ORGANIZÁTOR AKCE

Organizátorem akce je fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která akci pořádá nebo svolavatel, jde-li o shromáždění osob podle zvláštního právního předpisu (dále jen „organizátor akce“).

 

AKCE

Akci se rozumí společenská, kulturní, sportovní, politická, obchodní, náboženská nebo jiná organizovaná akce, která je pořádána:

Ve vnitřním shromažďovacím prostoru určeném k tomuto účelu, u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo kolaudačního rozhodnutí vyplývá počet osob, pro které je prostor určen, pokud součástí akce jsou požárně nebezpečné atrakce (používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů apod.),

Ve vnitřním shromažďovacím prostoru určeném k tomuto účelu, u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem nevyplývá počet osob, pro které je prostor určen a počet účastníků činí 200 a více osob,

Ve venkovním shromažďovacím prostoru, veřejných prostranstvích nebo komunikacích, kterých se účastní 300 a více osob, v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se účastní 1000 a více osob,

Pokud tak stanoví organizátor akce na základě vyhodnocení požárního nebezpečí, zejména z hlediska umístění nebo stavebního provedení objektu, únikových cest, struktury účastníků akce (např. osoby s omezenou schopností pohybu a orientace).

 

Pro účely této směrnice se rozumí:

Stavbou pro shromažďování většího počtu osob stavba s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 (kina, divadla, konferenční sály, koncertní síně, taneční sály, sportovní haly, tribuny, víceúčelové sály apod.).

Shromažďovacím prostorem prostor určený pro shromáždění osob, ve kterém počet osob přepočtený na jednotku plochy převyšuje mezní normové hodnoty. Za shromažďovací prostor se nepovažuje samostatná úniková cesta a prostory, které osoby dočasně využívají při probíhající evakuaci osob. Pokud shromažďovací prostor má charakter vnitřního i venkovního prostoru, posuzuje se vždy jako vnitřní shromažďovací prostor.

Venkovním shromažďovacím prostorem je shromažďovací prostor, neuzavřený po obvodu nebo shora, avšak tvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, kontejnery, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.) nebo okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha nebo tok apod.). Za venkovní shromažďovací prostor se považuje také shromažďovací prostor v uzavřeném nebo částečně otevřeném volném prostranství (nádvoří apod.), ohraničený na nejméně ¾ délky svého obvodu trvalou nebo dočasnou stavbou.

Vnitřním shromažďovacím prostorem je shromažďovací prostor, vymezený po obvodu a shora stavebními konstrukcemi. Za stavební konstrukce se pro tyto účely považují i konstrukce přemístitelné (posuvné stěny, střechy, žaluzie apod.) nebo krátkodobé dočasné konstrukce (stany, kontejnery, buňky…).

Prostory, v nichž se akce koná musí svým provedením vytvářet podmínky k zajištění bezpečné evakuace osob.

Akcí ve smyslu této směrnice není obvyklý provoz na prodejních plochách velkoprodejen, obchodních domů, hypermarketů apod. Akcemi však jsou za splnění výše uvedených podmínek této směrnice např. autogramiády, veřejné produkce hudebních skupin apod., pořádané v průchodech, pasážích a vstupních koridorech velkoprodejen, obchodních domů, hypermarketů apod. Akcí ve smyslu této směrnice nejsou rovněž bohoslužby konané uvnitř kostelů, chrámů a modliteben registrovaných církví.

Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá organizátor akce, není-li smlouvou mezi ním a vlastníkem nebo provozovatelem prostor, v nichž se akce koná, s výjimkou veřejného prostranství, sjednáno jinak.

 

PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI AKCÍCH A ZPŮSOB JEJICH ZABEZPEČENÍ

K pořádání akcí lze využívat pouze stavby k těmto účelům určené podle zvláštního právního předpisu, přičemž nesmí být překročen počet osob pro tuto stavbu stanovený projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo kolaudačním rozhodnutím.

 

Organizátor akce je povinen:

Zabezpečit věcné prostředky požární ochrany, případně požárně bezpečnostní zařízení v potřebném množství a rozsahu a udržovat je v provozuschopném stavu. Vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu.

Pokud touto dokumentací nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany, popřípadě nelze-li toto prokázat, zabezpečit a instalovat takové prostředky a zařízení v souladu s ustanovením §2 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Vytvářet v prostorách konání akce podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce, a to zejména:

Zajistit trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m, k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požáru,

zajistit umožnění použití nástupních ploch pro požární techniku, vnitřních i venkovních zásahových cest,

stanovit opatření k zabezpečení evakuace a jmenovat osoby odpovědné za provedení stanovených úkolů,

zajistit trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.) které jsou součástí únikových cest tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace osob nebo záchranné práce,

zajistit volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, a to po celou dobu akce, po kterou se v prostoru vyskytují účastníci akce. Před nouzovými východy nesmí být skladován žádný materiál, parkovat auta apod.,

zajistit umístění atrakcí, prodejních stánků, pódií, ukázek apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k omezení nebo ohrožení evakuace, aby nedošlo k znemožnění přístupu k požárně bezpečnostním zařízením, věcným prostředkům požární ochrany, k rozvodným zařízením elektrické energie, k hlavním vypínačům elektrické energie, hlavním uzávěrům plynu a vody,

zajistit podmínky pro ohlášení požáru na příslušné operační středisko hasičského záchranného sboru kraje (umožnit přístup ke spojovacím prostředkům).

Při instalaci dalšího zařízení nebo vybavení (např. podium) se v konstrukcích střech, stropů a podhledů včetně výplní jejich otvorů shromažďovacích prostorů nesmí použít hmot, které při požáru odpadávají nebo odkapávají, popř. nejsou jinak zabezpečeny proti odpadávání nebo odkapávání. Pod podhledy v prostorách, v nichž se koná akce a zejména nad únikovými cestami a nouzovými východy se nesmí umisťovat výzdoby a textilie, po kterých se požár může šířit a které jako hořící odpadávají nebo odkapávají.

Při akci konané ve vnitřním shromažďovacím prostoru je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem mohou vytvářet hořlavou nebo výbušnou směs (vodík, acetylén apod.). Takto naplněné balónky nelze použít ani jako výzdobu.

Je-li organizátorem akce právnická nebo podnikající fyzická osoba, zřizuje tato preventivní požární hlídku minimálně ve složení velitel a dva členové. Početní stav členů preventivní požární hlídky je nutno stanovit s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, možnosti úniku osob, požární nebezpečnost atrakcí apod. Je-li organizátorem akce fyzická osoba, je povinna zajistit její řádný průběh, včetně zajištění požární bezpečnosti potřebným počtem způsobilých organizátorů. Podrobnosti o zřizování a činnosti preventivní požární hlídky jsou uvedeny v příloze č. 1 této směrnice.

V případě, že organizátorem akce je právnická nebo podnikající fyzická osoba, jsou tyto osoby dále povinny:

splňuje-li akce zároveň kritéria činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, plnit povinnosti na úseku požární ochrany stanovené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

označovat místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

Organizátor akce nesmí akci zahájit, pokud budou zjištěny nedostatky v podmínkách požární bezpečnosti, které nelze před zahájením akce odstranit.

Organizátor je povinen přerušit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a zejména je-li znemožněn únik a evakuace nebo záchrana osob nebo majetku, nebo na doporučení členů preventivní požární hlídky.

Organizátor akce je povinen informovat o stanovených opatřeních požární ochrany v přiměřeném rozsahu účastníky akce, např. rozmístěním informačních tabulek a značení.

Organizátor akce je povinen zajistit umístění prodejních míst, stánků a atrakcí tak, aby nebyl znemožněn odběr vody k požárním účelům a aby byl umožněn průjezd mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, stanovit objízdné trasy, vymezit nástupní plochy pro techniku požární ochrany.

Organizátor akce je povinen při akcích, kde se předpokládá manipulace s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji zapálení (žhavé částice, žhavé předměty, pyrotechnika apod.) přijmout opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a použít účinná požárně bezpečnostní opatření ke snížení hořlavosti látek (scénických staveb, dekorací, textilií apod.).

Organizátor akce seznámí vhodným způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:

účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, pokyny uvedenými na pozvánce nebo vstupence apod.),

osoby podílející se na zabezpečení akce (pořadatelé, bezpečnostní služba, preventivní požární hlídka apod.),

účinkující.

 

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ AKCE

Všichni účastníci akce jsou povinni:

dodržovat opatření stanovená organizátorem akce,

dbát pokynů, příkazů, zákazů apod. organizátora akce, pořadatelů, členů preventivní požární hlídky, bezpečnostní služby apod., vydaných k zabezpečení požární ochrany při akci,

bezodkladně oznamovat organizátorovi akce, pořadatelům nebo členům preventivní požární hlídky požár nebo bezprostřední nebezpečí jeho vzniku.

 

SANKCE

Porušení povinností stanovených touto směrnicí lze postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti týkající se požární ochrany při akcích stanovené dalšími předpisy, zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění.

U akcí uvedených v příloze č. 2 této směrnice je organizátor akce povinen předložit radě obce Kozlovice zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zpráva se předkládá nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě konání akce.

Datum:
Schválil:
ng. Miroslav Tofel, starosta obce

 

PŘÍLOHA č. 1 – PODROBNOSTI O ZŘIZOVÁNÍ A ČINNOSTI PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY

Preventivní požární hlídka je složena alespoň z velitele a nejméně dvou členů. Početní složení preventivní požární hlídky a její vybavení hasebními prostředky musí odpovídat rozsahu akce, dispozičnímu řešení místa nebo objektu konání akce a dalším podmínkám (požárně nebezpečné činnosti, pyrotechnika apod.).

Složení preventivní požární hlídky z nižšího počtu osob je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené preventivní požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob.

Funkcí preventivní požární hlídky nesmějí být pověřeny osoby, které by v rámci plnění jiných úkolů nemohly řádně vykonávat funkci v preventivní požární hlídce.

Osoby pověřené funkcí v preventivní požární hlídce jsou povinny absolvovat odbornou přípravu členů preventivní požární hlídky provedenou technikem požární ochrany nebo odborně způsobilou osobou v požární ochraně.

Do preventivní požární hlídky smí být jmenovány pouze osoby starší 18ti let, dostatečně tělesně a duševně způsobilé pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob).

Organizátor akce zajišťuje podmínky pro činnost preventivní požární hlídky tak, aby:

Byly vymezeny úkoly preventivní požární hlídky, včetně určení jejího stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby bylo možno zajistit jejich provedení a byly stanoveny vždy konkrétní osobě.

Byl stanoven a zabezpečen funkční způsob komunikace mezi velitelem a členy preventivní požární hlídky nebo v případě většího počtu hlídek i mezi veliteli těchto hlídek, a to k zajištění včasného a srozumitelného předávání informací.

Preventivní požární hlídka dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a opatření stanovených organizátorem akce a vyžaduje jejich plnění.

Členům preventivní požární hlídky je zakázáno po dobu výkonu jejich činnosti požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky.

 

Osoba zařazená do preventivní požární hlídky je povinna:

Zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem a místem konání akce, s dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti při akci. Stanovení, o které dokumenty se jedná přísluší organizátoru akce.

K výkonu činnosti preventivní požární hlídky nastoupit v dostatečném časovém předstihu před začátkem akce stanoveném organizátorem akce.

Nosit v průběhu akce viditelné označení „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučuje se červený podklad s černým nebo bílým nápisem).

Neprodleně informovat organizátora akce při zjištění bezprostředního nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a to zejména je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob, zvířat nebo majetku.

Úkoly stanovené konkrétním členům preventivní požární hlídky musí být stanoveny jednoznačně a srozumitelně. Stanovení úkolů je součástí odborné přípravy členů preventivní požární hlídky.

 

Velitel preventivní požární hlídky:

Odpovídá za plnění stanovených úkolů preventivní požární hlídky a zajišťuje provedení kontrolních úkonů ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, provádí záznam o jejich výsledcích a zjištěných skutečnostech, např. v požární knize nebo jiném dokumentu a zajistí, aby záznam podepsaly osoby, které danou kontrolu provedly. Záznam musí vždy obsahovat datum, čas, jména členů preventivní požární hlídky, stav prostoru nebo objektu včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění.

Předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě.

Předkládá záznam o výsledku kontroly provedené po ukončení akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě.

 

Členové preventivní požární hlídky:

Provádí kontroly stanoveného prostoru dle stanovených zadání (např. rozmístění a stav přenosných hasicích přístrojů, zajištění volných únikových cest a nouzových východů včetně funkčnosti jejich vybavení, označení a vnitřní vybavení hydrantových skříní a systémů apod.), vyžadují předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti.

Dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a opatření stanovených organizátorem akce a vyžadují jejich plnění.

Plní případné další úkoly související s požárním zajištěním akce stanovené organizátorem akce.

Minimální rozsah odborné přípravy členů preventivních požárních hlídek:

Seznámení s pokyny pro činnost preventivní požární hlídky, opatřeními stanovenými organizátorem akce, dokumentací požární ochrany vztahující se k akci (požární poplachové směrnice, požární řády, požární evakuační plány, základní dokumenty k požárně bezpečnostním zařízením v objektu apod.).

Způsob vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotek požární ochrany a poskytnutí pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru (osobní a věcná pomoc).

Praktická část obsahuje minimálně seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požáru, evakuace osob, zvířat a majetku a s umístěním hlavních uzávěrů plynu a vody a hlavního vypínače elektrické energie.

 

PŘÍLOHA č. 2 – VYMEZENÍ AKCÍ, U KTERÝCH MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA ZPRÁVA O STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Akce ve venkovních i vnitřních prostorách, při kterých bude používán otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení (např. pyrotechnické efekty, lampionové průvody, pálení čarodějnic, ohňostroje apod.).

Akce pořádané v rozebíratelných nebo snadno přemístitelných objektech s krátkodobým užíváním (např. cirkusové stany, výstavní pavilony, nafukovací haly apod.).

Akce konané ve venkovních prostorech se stánkovými objekty, v nichž nebo u nichž se používají plynová nebo elektrická zařízení či spotřebiče nebo otevřený oheň (např. jarmarky, dožínky, vánoční trhy, historické oslavy, koncertní vystoupení apod.).

Akce motoristického nebo podobného charakteru (např. vystoupení kaskadérů, rallye, letecké dny, balonové lety apod.).

Zabezpečení požární ochrany při hromadných akcích (405.53 kB)