Obec Kozlovice
 • Obec Kozlovice
 • 739 47  Kozlovice 343
 • IČ: 00296821
 • Č. ú.: 163215866/0300
  facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Střet zájmů

Registr oznámení o osobním zájmu, oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

 • osobním zájmu,
 • majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce,
 • majetku, který nabyl v průběhu výkonu funkce,
 • jiných vykonávaných činnostech,
 • příjmech a nesplacených závazcích přesahujících částku 100 000 Kč.

Veřejnými funkcionáři mj.  jsou

 • členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Centrální registr oznámení

Centrální registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o osobním zájmu, oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích, podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je Ministerstvo spravedlnosti. Registr je veden v elektronické podobě. Odkaz – zde.

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru v elektronické podobě, a to na základě žádosti. Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo
 • elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Nezařazené položky

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0