Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Obecní vodovod

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je

Obec Kozlovice. Obec má vlastní odborné pracovníky a potřebnou techniku pro zabezpečení jeho provozu.
Pro vodovod je vypracovaný a schválený tzv. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Kozlovice. Vodovod je postupně obnovován, opravován a rozšiřován.

Na vodovod je napojeno cca 1.000 přípojek a celková roční spotřeba je cca 105 tis. m3.

Poruchy

Případné zjištěné poruchy neprodleně hlaste na telefon:

Smluvní záležitosti

paní Hana Čarnoká
telefon: 558 697 205, 602 264 153, email: carnoka@kozlovice.cz

Žádost o napojení

paní Jana Tobolová
telefon: 558 697 205, 728 733 931, email: tobolova@kozlovice.cz

Dokumenty

Historie

„V roce 1926 a 1927 probíhala stavba chudobince spolu se zřízením prvního obecního vodovodu ze zřídla na Drahách, který byl dotažen až do školy, aby sloužil také pro její potřebu“. Tolik citace z knihy Kozlovice – dědina valašských vojvodů, kde jsme našli první zmínku o vodovodu v obci.

Za skutečný začátek můžeme považovat rok 1946 (20.5.), kdy Ing. Vladimír Chudárek provedl chemický rozbor pramenité vody v Ondřejníku. V červnu téhož roku bylo Ing. Eduardu Mislerovi z Luhačovic zadáno vypracování projektové dokumentace skupinového vodovodu pro obce Kozlovice, Měrkovice a Myslík. Projekt byl dokončen v roce 1948. Byla podána žádost o vodoprávní projednání a 6.5.1949 byl tehdejším ONV Místek vydán tzv. „Výměr“ a výstavba mohla začít.

Současnost

Vodovod Kozlovice je ucelené vodohospodářské dílo, které slouží k zásobování pitnou vodou. Jeho celkový rozsah je cca 23 km potrubních řádů zásobujících Kozlovice, Měrkovice a okrajovou část Myslíka.

Zdrojem pitné vody jsou pramenní jímky v Ondřejníku (zásobují Kozlovice) a jímací zářezy v Kazničově (zásobují Měrkovice). Od roku 1996 je tento vodovod napojen i na přívodní řád OOV (Ostravský oblastní vodovod). Voda z přiváděče je již upravená.

Všechny tři zdroje je v případě nutnosti možné propojit. Celý systém zásobení je gravitační (7 tlakových pásem) a je uzpůsoben kaskádovitě. Od doby napojení na přiváděč nedošlo nikdy k omezení dodávky vody z důvodu jejího nedostatku.