Kozlovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - NABÍDKA PRÁCE: ÚŘEDNÍK – VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY (POKLADNA, POPLATKY, ÚČETNICTVÍ)

Logo Kozlovice

Obec Palkovice

Obec Palkovice vyhlašuje jako územní samosprávný celek, v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2022 Sb., O úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou výzvu na obsazení pozice Úředník – výkon státní správy a samosprávy (pokladna, poplatky, účetnictví).

Charakteristika vykonávané práce:

- Komplexní zajišťování agendy obecního úřadu obce se základním rozsahem přenesené působnosti, zejména se jedná o poplatky, pokladnu, účetnictví, evidenci majetku a doplňkově investiční a právní činnosti, administrace dotací, administrativní a spisová činnost a další činnosti související s výkonem práce úředníka na obecním úřadě.

- Místo výkonu práce: Palkovice 267, 739 41

- Pracovní poměr: na dobu neurčitou

- Pracovní úvazek: 40 hod/týden

- Předpokládaný termín nástupu je leden/únor 2023, eventuálně dle dohody

- Platová třída: 9 dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 5664/2006 Sb.

Požadavky:

- Minimální střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání (obory zaměřené na ekonomiku a účetnictví výhodou, eventuálně veřejnosprávní činnost, právo apod.)

- Dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., státní občanství České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, plynulá znalost Českého jazyka slovem i písmem

- Uživatelská znalost práce na PC (MS Word, Excel, elektronická pošta, Internet)

- Znalost účetního a pokladního systému Gordic výhodou

- Dobré komunikační schopnosti, časová flexibilita, spolehlivost

- Praxe ve veřejné správě a samosprávě, znalost rozpočtové skladby územně správních celků a související legislativy velkou výhodou (minimální zákony 563/1991 Sb., 128/2000 Sb., a vyhláška 323/2002 Sb.)

- Uživatelská znalost Anglického jazyka výhodou

- Řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou

- Zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:

- Jméno, příjmení, titul

- Datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu

- Číslo občanského průkazu nebo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka

- Souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji pro účely sledované tímto výběrovým řízením (výběr zájemce o uzavření pracovní smlouvy) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

- Datum a podpis, telefonní a emailový kontakt

K přihlášce zájemce dále přiloží:

- Motivační dopis v doporučeném rozsahu 1 strany

- Strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání a vzdělání, dále informace o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností v maximálním doporučeném rozsahu 2 strany (v případě předchozí pracovní praxe bude životopis doplněn o kontaktní údaje na předchozí zaměstnavatele)

- Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní příslušník čestným prohlášením)

- Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- Další případné doklady dokazující způsobilost a schopnost zájemce podle požadavků obce na výkon činnosti (certifikáty, potvrzení o zkoušce apod.)

Místo, způsob a lhůta pro podání nabídky:

- Poštou nebo osobně na adresu: Obecní úřad Palkovice, Palkovice 20, 739 41 Palkovice doručen nejpozději 21. 11. 2022

- Obálka musí být označena: „Neotvírat – VV-úředník“

 

Obec Palkovice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.