Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

2021

Logo EU- Operační program Životní prostředí

Název projektu:
Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Kozlovice

registrační číslo MŽP_122. výzva, PO 3, SC 3.1, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012870, prioritní osa OP ŽP: 05.3.29 Investice do odpadového hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investi, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků.

Předmětem projektu je pořízení 400 ks plastových zahradních kompostérů (z toho 300 ks o objemu 1.050 litrů a 100 ks o objemu 2.000 litrů) pro občany obce Kozlovice za účelem prevence vzniku směsného komunálního odpadu, ze kterého bude vytříděna biologická složka. Celková kapacita nově vybudovaných míst pro předcházení vzniku odpadů je v hodnotě 231 t/rok. Žadatelem je Obec Kozlovice, konečným beneficientem projektu jsou domácnosti v obci Kozlovice. 

Celková částka dotace 2.426.437,20 Kč. V tom kompostéry za 2.337.720 Kč.

foto kompostér